Наука

България като член на GEO

Възможности, ползи и перспективи от участието ни в Групата за наблюдения на Земята

България като член на GEO
Кой ли не е бил заинтригуван и не се е любувал на земното кълбо в снимки или графики, получени от разположени в Космоса, на сушата или в океаните и моретата многобройни сензори и устройства, чрез които се извършват наблюдения на Земята? Рядко обаче си задаваме въпроса какво стои зад тези понякога спиращи дъха и предизвикващи възхищение кадри. В основата на тяхното получаване стоят многобройни научни изследвания и технологични разработки, извършвани по целия свят; модерни производствени предприятия изработват съответната апаратура, следват монтаж, настройки и постоянна поддръжка; обработка, анализ и архивиране на огромна по обем разнообразна информация. 

Наблюденията на Земята служат за решаване на актуални проблеми на динамичния съвременен живот и за справяне с предизвикателствата от настъпващите промени в околната среда.


София, 12.09.1984 г. Снимка от спътника Landsat 5


София, 1.10.2014 г. Снимка от спътника Landsat 8
 
В този материал ще ви разкажем за една международна инициатива, която цели да се работи за възможно най-добра координация, съгласуване и оптимално използване на наблюденията на Земята за постигане на устойчиво развитие. Това е инициативата „Група за наблюдения на Земята" (Group on Earth Observations, GEO). 

1. Историята на GEO 
Идея, цели и задачи 
Началото на инициативата е поставено през 2002 г. в Йоханесбург, Южна Африка, на Световната среща на водещите индустриални държави - Г8, за устойчиво развитие. Формално GEO е създадена от няколко правителства и Европейската комисия по време на Третата среща на върха за наблюдения на Земята в Брюксел през февруари 2005 г. Приет е план за 10-годишен период (2005-2015) с конкретни стратегически цели, организиран в три части, като първата е посветена на изграждането на „Инфраструктура", втората е „Институции и развитие", а третата – "Информация в полза на обществото". Основна визия на инициативата е „да се реализира бъдеще, в което решенията и действията в полза на човечеството сe основават на координирани, цялостни и продължителни наблюдения на Земята и информация", a главна цел - да се изгради инфраструктурата "Глобална система от системи за наблюдение на Земята" (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS). За изпълнение на 10-годишния план са формулирани 26 задачи в 9 обществено значими области (здраве, бедствия, време, енергетика, води, климат, селско стопанство, екология, биоразнообразие), актуализирани на всеки две години. Чрез тях се проследяват постиженията в изграждането на GEOSS и напредъкът в изпълнението на работния план, определят се проблемите и пропуските, ключовите потребители, събира се информация, свързана с вземането на решения. Последните версии на тези компоненти са достъпни онлайн чрез системата за управление на информацията при изпълнение на Работния план

Групата за наблюдения на Земята е основана на доброволни начала и координира усилията на правителства, междуправителствени, международни и регионални организации за осъществяване и ефективно използване на извършваните наблюдения на Земята. Тя подкрепя взаимодействието между съществуващи и новоизграждани глобални системи и изследователски програми за подобрявяне вземането на информирани политически решения. Днес в GEO членуват 98 държави, Европейската комисия и 87 организации, а 1 държава и 6 организации са със статут на наблюдатели

Концепцията за изграждане на GEOSS обхваща: 
1. Инфраструктура (спътникови, въздушни и наземни системи;архитектура + управление на данни + геопортали + софтуер + средства) 
2. Човешки капитал (опит + квалификация + официално и неформално развити таланти) 
3. Институционални системи (управление на мрежи, политически ангажименти за подкрепа споделянето на данни) 
4. Резултати (информация в подкрепа вземането на решения) 

Системата от системи за наблюдения на Земята включва глобални и регионални компоненти: 
·  Световна система за глобално наблюдение на времето (World Weather Watch Global Observing System - GOS) 
· Система за наблюдение на глобалната атмосфера (Global Atmosphere Watch –GAW) 
· Световна система за наблюдение на хидроложкия цикъл (World Hydrological Cycle Observing System - WHYCOS) 
· Глобална наземна хидроложка мрежа (Global Terrestrial Network for Hydrology - GTN-H) 
· Глобална геодезическа система за наблюдения (Global Geodetic Observing System - GGOS) 
· Глобална система за наблюдения на океаните (Global Ocean Observing System - GOOS) 
· Глобална система за наблюдения на климата (Global Climate Observing System - GCOS) 
· Глобална наземна наблюдателна система (Global Terrestrial Observing System - GTOS) 
· Проект за глобално картиране (Global Mapping Project – ISCGM) 
· Глобална телекомуникационна система (Global Telecommunications System - GTS) 
· Световна система за глобална обработка и и прогнозиране на времето (World Weather Watch Global Data Processing and Forecast System - GDPFS) 
· Бъдеща информационна система на Световната метеорологична организация (Future WMO Information System - FWIS) и др. 

Така се свързват съществуващи и планирани системи за наблюдение на Земята и се подпомага развитието на нови такива, ако се установят пропуски в предоставянето на информация за околната среда на нашата планета. GEOSS се изгражда под мотото „Информация в полза на обществото", като стремежът е да обхване всички части на света и е насочена едновременно да отговори на предизвикателствата в деветте обществено значими области чрез: 
· Разбиране факторите на околната среда, които влияят на човешкото здраве и благосъстояние (област „Здраве"); 
· Намаляване загубата на човешки живот и имущество от естествени и причинени от човека бедствия (област „Бедствия"); 
· Подобряване информацията за времето, неговото прогнозиране и издаването на предупреждения (област „Време"); 
· Подобряване управлението на енергийните ресурси (област „Енергетика"); 
· Подобряване управлението на водните ресурси чрез по-добро разбиране на водния цикъл (област „Води"); 
· Подобряване познанието, оценката, прогнозирането, смекчаването и адаптирането към промените на климата (област „Климат
· Насърчаване на устойчивото земеделие и борба с опустиняването (област „Селско стопанство"); 
· Подобряване управлението и защитата на наземните, крайбрежните и морските екосистеми (област „Екология"); 
· Подобряване познанието за биологичното разнообразие, неговия мониторинг и опазване (област „Биоразнообразие"). 
Фигура 1. Обща схема на концепция за изграждане на система от системи за наблюдения на Земята GEOSS

Чрез Глобалната система от системи за наблюдение на Земята се координират едновременно множество сложни и взаимосвързани области от обществено значение. Така се избягва ненужното дублиране, насърчава се взаимодействието между системите и се осигуряват значителни икономически, социални и екологични ползи. 

Групата за наблюдения на Земята насърчава използването на общи технически стандарти, така че наблюденията от многобройните измерителни инструменти да могат да бъдат комбинирани в съгласувани набори от данни. Основна цел е изграждане на глобална публична инфраструктура за наблюдение на Земята, която, подобно на интернет, да осигурява възможност за подпомагане на решенията за широк кръг от потребители.

Разработеният "GEOSS" портал предлага една-единствена точка за достъп на потребители, които търсят информация, изображения и софтуерни пакети за анализ, свързани с всички части на земното кълбо. Геопорталът осигурява надеждна, актуална и достъпна информация, като осигурява достъп до съществуващи бази данни и портали.  
До момента
Първите години от основаването на Групата за наблюдения на Земята са посветени на изграждане и укрепване на статута, едновременно с това се организира, разширява и засилва сътрудничеството на основата на доброволни вноски от членуващите държави и организации. 
От създаването си през 2005 г., GEO-инициативата постепенно повишава своята „добавена стойност" и се развива с течение на времето, като Глобалната система от системи за наблюдение на Земята постепенно еволюира от концепция до конкретни действия. Сега е достигнат етап, в който потребителите могат да ползват редица масиви от данни, съдържащи наблюдения на Земята, по-голямата част от които са достъпни свободно.

През първите 4 месеца на 2015 г. в Европа се проведе публична консултация и онлайн проучване относно възможните действия на ЕС зя глобална координация на наблюдения на Земята чрез Групата за наблюдение на Земята (GEO). Изяснени са постиженията от 10-годишния работен план и са идентифицирани основните насоки за ускоряване изграждането на GEOSS в единна система, която да допринесе за политиките на ЕС, да генерира възможности за развитие на европейската промишленост и да донесе ползи за европейското общество. 

Специфичните за Европа предизвикателства в следващия период се състоят в: 
· определяне на механизми за координация на свързани с GEO дейности на европейско и национално равнище; 
· ролята на рамковата програма „Хоризонт 2020" в подкрепа
Гигантът отблизо Наука

Гигантът отблизо

Астрономическите явления от 8 май до 7 юни

„Букви“ на 7000 години Наука

„Букви“ на 7000 години

Вижте използваните от авторите източници към водещата тема на майския брой

Кан Тервел – Спасителят на Европа Наука

Кан Тервел – Спасителят на Европа

Отбелязваме 1300 години от победата на владетеля над арабите при Константинопол

Конференция за криптовалутите в София Наука

Конференция за криптовалутите в София

Идват водещи експерти от 6 държави

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх Наука

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх

Когато стигнеш до края на въжето, завържи възел и се дръж здраво

Единствено любовта дава смисъл на всички неща Наука

Единствено любовта дава смисъл на всички неща

Бъдете внимателни с всички и сурови със себе си

Дъжд от Лириди Наука

Дъжд от Лириди

Астрономическите явления от 8 април до 7 май

Не мисли, че има грешка - мисли как да я поправиш Наука

Не мисли, че има грешка - мисли как да я поправиш

Тайната на успеха е в умението да разбирам гледната точка на другите

Българче смята с лекота сложни математически задачи (ВИДЕО) Наука

Българче смята с лекота сложни математически задачи (ВИДЕО)

Благодарение на менталната аритметика децата се справят бързо с трудни задачи. Още за метода четете в новия брой на Списание 8

МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА: Еднопосочен билет до Марс Наука

МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА: Еднопосочен билет до Марс

Колонизацията на Червената планета звучи като сюжет на фантастичен филм, но за един човек и неговия екип това е недалечното бъдеще

Как изглеждат любимите ни храни, преди да стигнат до магазина Наука

Как изглеждат любимите ни храни, преди да стигнат до магазина

Знаете ли, че сусамът е цъфтящо растение, а от плода на кашуто се прави сладка напитка?

Жената е най-могъщото същество в света Наука

Жената е най-могъщото същество в света

Най-сигурният признак, по който може да се познае истинският мъдрец, е търпението

Бас Лансдорп: Към Марс тръгват хора с гена на изследователя Наука

Бас Лансдорп: Към Марс тръгват хора с гена на изследователя

Основателят на Mars One в специално интервю за Списание 8 дни преди да дойде в София!

Как ще живея без теб? Наука

Как ще живея без теб?

Просто повечето време няма да живееш...

Човекът амфибия Наука

Човекът амфибия

Ихтиандър е героят на Александър Беляев, който показа връзката между света под и над морското равнище