Наука

България като член на GEO

Възможности, ползи и перспективи от участието ни в Групата за наблюдения на Земята

България като член на GEO
Кой ли не е бил заинтригуван и не се е любувал на земното кълбо в снимки или графики, получени от разположени в Космоса, на сушата или в океаните и моретата многобройни сензори и устройства, чрез които се извършват наблюдения на Земята? Рядко обаче си задаваме въпроса какво стои зад тези понякога спиращи дъха и предизвикващи възхищение кадри. В основата на тяхното получаване стоят многобройни научни изследвания и технологични разработки, извършвани по целия свят; модерни производствени предприятия изработват съответната апаратура, следват монтаж, настройки и постоянна поддръжка; обработка, анализ и архивиране на огромна по обем разнообразна информация. 

Наблюденията на Земята служат за решаване на актуални проблеми на динамичния съвременен живот и за справяне с предизвикателствата от настъпващите промени в околната среда.


София, 12.09.1984 г. Снимка от спътника Landsat 5


София, 1.10.2014 г. Снимка от спътника Landsat 8
 
В този материал ще ви разкажем за една международна инициатива, която цели да се работи за възможно най-добра координация, съгласуване и оптимално използване на наблюденията на Земята за постигане на устойчиво развитие. Това е инициативата „Група за наблюдения на Земята" (Group on Earth Observations, GEO). 

1. Историята на GEO 
Идея, цели и задачи 
Началото на инициативата е поставено през 2002 г. в Йоханесбург, Южна Африка, на Световната среща на водещите индустриални държави - Г8, за устойчиво развитие. Формално GEO е създадена от няколко правителства и Европейската комисия по време на Третата среща на върха за наблюдения на Земята в Брюксел през февруари 2005 г. Приет е план за 10-годишен период (2005-2015) с конкретни стратегически цели, организиран в три части, като първата е посветена на изграждането на „Инфраструктура", втората е „Институции и развитие", а третата – "Информация в полза на обществото". Основна визия на инициативата е „да се реализира бъдеще, в което решенията и действията в полза на човечеството сe основават на координирани, цялостни и продължителни наблюдения на Земята и информация", a главна цел - да се изгради инфраструктурата "Глобална система от системи за наблюдение на Земята" (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS). За изпълнение на 10-годишния план са формулирани 26 задачи в 9 обществено значими области (здраве, бедствия, време, енергетика, води, климат, селско стопанство, екология, биоразнообразие), актуализирани на всеки две години. Чрез тях се проследяват постиженията в изграждането на GEOSS и напредъкът в изпълнението на работния план, определят се проблемите и пропуските, ключовите потребители, събира се информация, свързана с вземането на решения. Последните версии на тези компоненти са достъпни онлайн чрез системата за управление на информацията при изпълнение на Работния план

Групата за наблюдения на Земята е основана на доброволни начала и координира усилията на правителства, междуправителствени, международни и регионални организации за осъществяване и ефективно използване на извършваните наблюдения на Земята. Тя подкрепя взаимодействието между съществуващи и новоизграждани глобални системи и изследователски програми за подобрявяне вземането на информирани политически решения. Днес в GEO членуват 98 държави, Европейската комисия и 87 организации, а 1 държава и 6 организации са със статут на наблюдатели

Концепцията за изграждане на GEOSS обхваща: 
1. Инфраструктура (спътникови, въздушни и наземни системи;архитектура + управление на данни + геопортали + софтуер + средства) 
2. Човешки капитал (опит + квалификация + официално и неформално развити таланти) 
3. Институционални системи (управление на мрежи, политически ангажименти за подкрепа споделянето на данни) 
4. Резултати (информация в подкрепа вземането на решения) 

Системата от системи за наблюдения на Земята включва глобални и регионални компоненти: 
·  Световна система за глобално наблюдение на времето (World Weather Watch Global Observing System - GOS) 
· Система за наблюдение на глобалната атмосфера (Global Atmosphere Watch –GAW) 
· Световна система за наблюдение на хидроложкия цикъл (World Hydrological Cycle Observing System - WHYCOS) 
· Глобална наземна хидроложка мрежа (Global Terrestrial Network for Hydrology - GTN-H) 
· Глобална геодезическа система за наблюдения (Global Geodetic Observing System - GGOS) 
· Глобална система за наблюдения на океаните (Global Ocean Observing System - GOOS) 
· Глобална система за наблюдения на климата (Global Climate Observing System - GCOS) 
· Глобална наземна наблюдателна система (Global Terrestrial Observing System - GTOS) 
· Проект за глобално картиране (Global Mapping Project – ISCGM) 
· Глобална телекомуникационна система (Global Telecommunications System - GTS) 
· Световна система за глобална обработка и и прогнозиране на времето (World Weather Watch Global Data Processing and Forecast System - GDPFS) 
· Бъдеща информационна система на Световната метеорологична организация (Future WMO Information System - FWIS) и др. 

Така се свързват съществуващи и планирани системи за наблюдение на Земята и се подпомага развитието на нови такива, ако се установят пропуски в предоставянето на информация за околната среда на нашата планета. GEOSS се изгражда под мотото „Информация в полза на обществото", като стремежът е да обхване всички части на света и е насочена едновременно да отговори на предизвикателствата в деветте обществено значими области чрез: 
· Разбиране факторите на околната среда, които влияят на човешкото здраве и благосъстояние (област „Здраве"); 
· Намаляване загубата на човешки живот и имущество от естествени и причинени от човека бедствия (област „Бедствия"); 
· Подобряване информацията за времето, неговото прогнозиране и издаването на предупреждения (област „Време"); 
· Подобряване управлението на енергийните ресурси (област „Енергетика"); 
· Подобряване управлението на водните ресурси чрез по-добро разбиране на водния цикъл (област „Води"); 
· Подобряване познанието, оценката, прогнозирането, смекчаването и адаптирането към промените на климата (област „Климат
· Насърчаване на устойчивото земеделие и борба с опустиняването (област „Селско стопанство"); 
· Подобряване управлението и защитата на наземните, крайбрежните и морските екосистеми (област „Екология"); 
· Подобряване познанието за биологичното разнообразие, неговия мониторинг и опазване (област „Биоразнообразие"). 
Фигура 1. Обща схема на концепция за изграждане на система от системи за наблюдения на Земята GEOSS

Чрез Глобалната система от системи за наблюдение на Земята се координират едновременно множество сложни и взаимосвързани области от обществено значение. Така се избягва ненужното дублиране, насърчава се взаимодействието между системите и се осигуряват значителни икономически, социални и екологични ползи. 

Групата за наблюдения на Земята насърчава използването на общи технически стандарти, така че наблюденията от многобройните измерителни инструменти да могат да бъдат комбинирани в съгласувани набори от данни. Основна цел е изграждане на глобална публична инфраструктура за наблюдение на Земята, която, подобно на интернет, да осигурява възможност за подпомагане на решенията за широк кръг от потребители.

Разработеният "GEOSS" портал предлага една-единствена точка за достъп на потребители, които търсят информация, изображения и софтуерни пакети за анализ, свързани с всички части на земното кълбо. Геопорталът осигурява надеждна, актуална и достъпна информация, като осигурява достъп до съществуващи бази данни и портали.  
До момента
Първите години от основаването на Групата за наблюдения на Земята са посветени на изграждане и укрепване на статута, едновременно с това се организира, разширява и засилва сътрудничеството на основата на доброволни вноски от членуващите държави и организации. 
От създаването си през 2005 г., GEO-инициативата постепенно повишава своята „добавена стойност" и се развива с течение на времето, като Глобалната система от системи за наблюдение на Земята постепенно еволюира от концепция до конкретни действия. Сега е достигнат етап, в който потребителите могат да ползват редица масиви от данни, съдържащи наблюдения на Земята, по-голямата част от които са достъпни свободно.

През първите 4 месеца на 2015 г. в Европа се проведе публична консултация и онлайн проучване относно възможните действия на ЕС зя глобална координация на наблюдения на Земята чрез Групата за наблюдение на Земята (GEO). Изяснени са постиженията от 10-годишния работен план и са идентифицирани основните насоки за ускоряване изграждането на GEOSS в единна система, която да допринесе за политиките на ЕС, да генерира възможности за развитие на европейската промишленост и да донесе ползи за европейското общество. 

Специфичните за Европа предизвикателства в следващия период се състоят в: 
· определяне на механизми за координация на свързани с GEO дейности на европейско и национално равнище; 
· ролята на рамковата програма „Хоризонт 2020" в подкрепа
Зимно време за последен път? Наука

Зимно време за последен път?

Астрономическите явления от 8 октомври до 7 ноември

Вижте първите снимки от движещ се астероид! Наука

Вижте първите снимки от движещ се астероид!

Върху Рюгу, движещият се астероид, се приземиха два робота на Японската агенция за космически изследвания (JAXA) и вече започнаха да изпращат снимки

Опасност от глад заради климатичните промени Наука

Опасност от глад заради климатичните промени

В ново проучване учените са изчислили как нарастващата популация насекоми в по-топлите части на Земята ще се отрази на реколтата и резултати са силно притеснителни.

Жътвена Луна преди началото на есента Наука

Жътвена Луна преди началото на есента

Астрономическите явления от 8 септември до 7 октомври

Психологически портрет по погледа Наука

Психологически портрет по погледа

Движението на очите ни издава характера, установяват учени с помощта на изкуствен интелект

Свръхпроводниците, които удивляват физиката Наука

Свръхпроводниците, които удивляват физиката

Купратите, наричани още „странни метали“, проявяват непознати и необясними за науката свойства

Персеидите идват Наука

Персеидите идват

Астрономическите явления от 8 август до 7 септември

Паметта ни произлиза от древен вирус Наука

Паметта ни произлиза от древен вирус

Вирусният ген Арк е в основата на всяка наша съзнателна мисъл, смятат учени

Ядеш лимони, ставаш супер герой Наука

Ядеш лимони, ставаш супер герой

Киселият вкус ни прави безстрашни и повишава готовността за поемане на рискове

Наноробот сглобява молекули в нови вещества Наука

Наноробот сглобява молекули в нови вещества

Милиард пъти по-малък от зрънце сол, изкуственият интелект ще се превърне в бъдещето на производството

Момчето, което говори с машините Наука

Момчето, което говори с машините

Запознайте се с гимназиста, който е на „ти“ с блокчейн технологиите

Слънцезащитни масла рушат кораловите рифове Наука

Слънцезащитни масла рушат кораловите рифове

14 000 тона плажно мляко годишно вредят на еко равновесието в океаните

СУПЕР звезди! Наука

СУПЕР звезди!

Обсерваторията „Ирида“, събрала любовта към космоса на оперен певец и минен инженер, стига до НАСА

Как двама българи променят въздушния бизнес (ВИДЕО) Наука

Как двама българи променят въздушния бизнес (ВИДЕО)

Братя Рангелови разработват дрон, който ще превозва над 360 кг на разстояние до над 2400 км

Луната спи Наука

Луната спи

Астрономическите явления от 8 юли до 7 август