Подкрепете ни!
ЕкологияВладимир Минев / 27 март 2024

Не на златодобива в община Божурище!

Столичани и жители на района са твърдо против отварянето на мина, която ще отрови въздуха, водата, природата и ще разболее хората


Не на златодобива в община Божурище!

Село Златуша се намира само на 17 км по въздух от София. Но именно там е започнало проучване за изграждане на мина за добив на злато и мед с името „Проект Златуша“, но този проект не се ограничава само до това село. Той се простира от общините Сливница и Драгоман на запад до Банкя и област София-град на изток. В посока север – юг проектът обхваща земи между населените места в общините Божурище, Брезник и Перник. Общата сондажна площ, предвидена за проучвания, е с размер 194,3 квадратни километра!


Златуша се намира върху пояс от залежи на различни полезни изкопаеми, простиращи се от Централна Европа и достигащи до Близкия изток. В този пояс са и вече известните със своята замърсителна дейност мини като „Асарел-Медет“, „Елаците“, „Челопеч“. Засегнатите от този проект общини са: Божурище, Столична община/район „Банкя“, Сливница, Брезник, Перник, Драгоман, Костинброд, както и западните квартали на град София: „Люлин“, „Горна баня“, „Овча купел“.

Минното дело е изключително замърсяващ околната среда процес поради използването на отрови при извличането на металите от скалната маса, както и огромното прахово замърсяване със силикатни фини прахови частици (ФПЧ). Функциониращи, както и изчерпани мини като тези в Централна България дават ярка и плашеща представа за бъдещето на региона, в случай че проектът не бъде спрян.

Хвостохранилищата, които задържат токсичните отпадъци от процеса на преработка, остават като вековен източник на замърсяване на подпочвените води и цялата околна среда без възможна рекултивация. Изкопите от мините са рана в земната повърхност и разрушена екосистема, която със стотици години не може да се възстанови.Предисторията

През 2014 г. се обявява покана за фирма, която да прави пробовземане. През 2018 г. министерството на енергетиката дава зелена светлина за пробите. Министерството на околната среда и водите също одобрява процеса, без да иска ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда).

През 2024 г. е одобрена „санитарна сеч“, която да премахне дърветата от местата, където се предвиждат сондажи. След това Изпълнителната агенция по горите издава разрешение за изсичане на гора с обем 918 кубика! До момента е извършена една сеч, като остават още шест. След приключването на това изсичане извършването на ОВОС се обезсмисля, тъй като районът и биоразнообразието в него ще бъдат унищожени.

 Какви са вредите от златодобива?

 1. Екологични рискове

Замърсяване на водните ресурси
Използването на токсични химикали при процеса на златодобив може да замърси водните източници в района. Това неминуемо ще доведе до замърсяване на питейната вода и увеличени нива на тежките метали в нея!

Замърсяването на подпочвените води има пряко влияние както върху частните, така и върху обществените сондажи на територията на шестте общини: Божурище, Драгоман, Сливница, Брезник, Перник, Столична община/район „Банкя“.

Всеки човек със собствено водозахранване (сонда или кладенец) в имота си е пряко застрашен от трайно замърсяване на подпочвените води в региона.

През територията на златодобива преминава река Беличка, която е пряк източник на водозахранване към село Златуша, Храбърско, Хераково, Бобен, Пролеша и Божурище.

В село Златуша помпената станция работи с дренажна вода от река Беличка.

Помпената станция за кметство Храбърско също е по коритото на р. Беличка, където има три сондажни кладенеца.

Един сондажен кладенец по коритото на р. Беличка работи за махала Бобен в с. Хераково.

Пет кладенеца за вода, захранващи с. Пролеша, с. Хераково и община Божурище, се намират в махала Кантон и също са в коритото на р. Беличка.


Въздушно замърсяване
Работата на мината води до тежко замърсяване на въздуха с фини прахови частици и токсични газове. Това са преки причинители на здравни проблеми като дихателни заболявания, астма и други респираторни болести сред хората, живеещи в близост.

Въздухът на София ще бъде пряко засегнат от наличието на добивни мини в тази част на Софийското поле. Най-чести за столицата са северозападните и западните ветрове – именно посоката, в която се намира село Златуша (17 км по въздух). Важно е да отбележим, че за столицата няма други въздушни течения, които редовно да обновяват въздуха в Софийската котловина. Тя се намира в един вид „купа“, която е оградена от всички страни и предразполага задържане на токсичните газове.

Шумово замърсяване
По време на златодобивните дейности се извършват взривове, които отекват на километри и ще обезпокояват не само местното население, но и всички обитатели на дивата природа.

 

Растителен и животински свят
Изпълнителната агенция по горите е издала разрешение за изсичане на голям масив от гората около Златуша, с което се унищожават дълготрайно местната флора и фауна. Тези гори са дом на голямо богатство растителни и животински видове, включително важни представители като диво прасе, сърна, вълк, лисица, мечка. Около Златуша се намират природни резервати и непокътнати места. Село Златуша е разположено в близост до красиви планински масиви, които предлагат възможност за разходки, катерене и пикници, туристически маршрути. В околността на селото има реки и потоци с богата водна екосистема.

2. Здравни рискове

Златодобивът води до сериозни здравни проблеми за всички граждани в широк район около мината. Тези проблеми включват излагане на тежки метали и отровни химикали като цианиди, арсен, олово, талий, антимон и живак, които представляват пряк риск за здравето на хората.

Някои от металите и съединенията, които „Велосити Минералс“ (Velocity Minerals) посочват, че са налични в находищата в община Божурище, са не само злато, но и живак, арсeн, олово, талий и антимон, които притежават токсични свойства за хората, а именно:

Арсен (As). Излагането на високи нива на арсен може да бъде смъртоносно. Той е силно канцерогенен.

Антимон (Sb). Антимонът може да бъде токсичен при приемане на големи количества и може да причини отровни ефекти.

Живак (Hg). Живакът е изключително токсичен метал, който може да предизвика тежки неврологични и здравословни проблеми.

Олово (Pb). Оловото е тежък метал, токсичен и може да причини сериозни проблеми с нервната система, когато човек е изложен на високи нива.

Талий (Tl). Талият е много токсичен метал, който предизвиква щети на нервнатата система и сърдечносъдови заболявания.

Районът е богат на кварцови скали, които отделят фини силикатни частици, водещи до нелечимото заболяване на белите дробове силикоза.

3. Изселване на местното население

Местни жители споделят страхове за собственото си здраве и за здравето на децата си. В района живеят хора, търсещи екологичен и здравословен начин на живот, които биха били принудени да изоставят домовете и имотите си, за да търсят по-здравословна среда за семействата си.

4. Интересите на бизнеса

Проектът за златодобив застрашава и интересите на местния бизнес. Потенциалната мина се предвижда да бъде в непосредствена близост до жили на минерална вода, която е свързана с район „Банкя“, където има и завод за бутилиране на минерална вода.

Целият лечебен и СПА бизнес в Банкя, разчитащ на чист въздух, чиста вода и здравословна среда, също се компрометира необратимо. Курортът е национален център за рехабилитация на болни от сърдечносъдови заболявания и за профилактика на застрашените от тях. Славата му се дължи на факта, че и въздухът, и водата му притежават изключителни лечебни свойства. Шест са лечебните заведения, в които се възстановяват хора, прекарали инсулти, със сърдечносъдови и неврологични заболявания, под грижите на висококвалифицирани специалисти, на които и до днес се крепи славата на Банкя като „здравницата“ на България и национален център по кардиорехабилитация.

Какво да направим?

Вредите от изграждането на златодобивна мина в близост до столицата и гъстонаселените общини наоколо са очевидни и недопустими, но всеки от нас може да помогне да спрем заедно тази екологична катастрофа! Община Божурище, местни кметове и общински съвет се обединяват и застават твърдо против златодобива по „Проект Златуша“. На 18 март 2024 г. се проведе протест в град Божурище, където хората еднозначно и твърдо изразиха своята гражданска позиция против изграждането на златодобивна мина.


В момента тече организирана от община Божурище подписка против проучвателните дейности, която може да се намери във всички кметства на селата в общината, в читалищата и в повечето търговски обекти на територията на общината.

В процес на създаване е и гражданско сдружение, което да обедини усилията на жителите в борбата с тази екологична заплаха. Предстои организиране на местен референдум, който би имал ключова роля в борбата срещу златодобива. За участие в референдума е необходимо да сте регистрирани по постоянен или настоящ адрес на територията на община Божурище.

За първи път толкова хора се обединяват в обща кауза с пълно единомислие!

Чл. 55 от Конституцията на Република България гласи: „Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда“.

Победата е възможна, ако всеки един от нас бъде деен по свой начин и допринесе за общата кауза. На 16 март 2024 г. в град Трън отбелязаха седем години от победата в подобна битка срещу друга златодобивна компания. Този успех бе постигнат благодарение на навременното и категорично обединение на местните жители.

Следете Facebook групата „НЕ на златодобива в общ. Божурище“ за организацията на всякакви бъдещи действия, протести, подписки, референдум. Разпространявайте тази информация сред близки и познати, тъй като повечето хора все още нямат представа за този проблем.

Заедно ще успеем!


2100 г.: Прясната вода ще стане твърде топла за пиене Екология

2100 г.: Прясната вода ще стане твърде топла за пиене

Прогнозите са температурата на подземните води да се повиши с до 3,5°C

Ако не можем да защитим природата, не можем да защитим и себе си Екология

Ако не можем да защитим природата, не можем да защитим и себе си

Харисън Форд: „Изменението на климата е „най-голямата морална криза на нашето време“

2030 г.: Дания ще таксува фермерите със 100 евро на крава заради изпускане на газове Екология

2030 г.: Дания ще таксува фермерите със 100 евро на крава заради изпускане на газове

Страната първа в света въвежда въглеродния данък в животновъдството

Има ли геопатогенни зони у дома? Екология

Има ли геопатогенни зони у дома?

От 50 до 80% от онкологично болните са пребивавали продължително време на места с геопатогенни излъчвания

Слънчевата светлина причинява изтичане на отровни химикали от пластмасовите бутилки Екология

Слънчевата светлина причинява изтичане на отровни химикали от пластмасовите бутилки

Ползвайте стъклени шишета за многократна употреба, съветват учените

Направи си градина на покрива Екология

Направи си градина на покрива

Те придават изящество на сградите, спестяват енергия и подобряват околната среда

Глифозатът в България вече е забранен за непрофесионална употреба Екология

Глифозатът в България вече е забранен за непрофесионална употреба

Кампанията на сдружение АГРОЛИНК завърши успешно!

97% гласуваха на референдума против добива на злато в Божурище Екология

97% гласуваха на референдума против добива на злато в Божурище

Жителите заявиха твърдата си позиция против мината, която ще отрови природата и разболее хората

Сухите пустини поглъщат пасищата на Земята, застрашено е изхранването на милиарди хора Екология

Сухите пустини поглъщат пасищата на Земята, застрашено е изхранването на милиарди хора

Тревожен доклад на ООН твърди, че ситуацията дълги години е била подценявана

Да кажем ДА на чистата природа! Екология

Да кажем ДА на чистата природа!

В неделя е концертът с кауза против златодобива в община Божурище

В САЩ се готвят за едно от най-горещите лета в историята Екология

В САЩ се готвят за едно от най-горещите лета в историята

Високите температури увеличават рисковете от засушаване, горски пожари и урагани

Изобретиха пластмаса, която изчезва, когато вече не ви е необходима Екология

Изобретиха пластмаса, която изчезва, когато вече не ви е необходима

Новата материя съдържа бактерии и се саморазгражда за 5 месеца след като е употребена

55 години несбъдващи се (слава богу!) еко-покалиптични прогнози Екология

55 години несбъдващи се (слава богу!) еко-покалиптични прогнози

Икономист обобщи какво са предсказвали неуспешно климатичните пророци

Заедно за Амазония Екология

Заедно за Амазония

Стани част от съхраняването на Амазонската джунгла и нейните обитатели

Как микровълновите фурни пренасят пластмаса във вашите храни Екология

Как микровълновите фурни пренасят пластмаса във вашите храни

Д-р Меркола съветва ако ще ползваме микровълнова, да готвим в стъклени съдове